معرفی ستاد

ستاد سلول های بنیادی در معاونت پژوهشي دانشگاه و با حضور اساتيد و صاحب نظران در زمينه سلولهاي بنيادي در مهرماه 1390 تشكيل شد. هدف از تشكيل ستاد افزايش كمي و كيفي طرح ها با افزايش بهره وري و بهينه سازي امور پژوهش در زمينه سلول هاي بنيادي و كاربرد هاي درماني، دستيابي به سهم مناسبي از توليد علم و فناوري مبتني بر اصول اخلاقي و ارزش هاي اسلامي، استفاده از تجارب علمي و عملي ساير مراكز، ارتقاء آموزش اعضاي هيات علمي و تدوين برنامه هاي كوتاه مدت و دراز مدت در سطح دانشگاه، قرار دادن دانشگاه علوم پزشكي مشهد در زمره پيشگامان پژوهش و فناوري سلول هاي بنيادي و سلول درماني در ايران و تامین نيازهاي دانشگاه علوم پزشکی مشهد و دانشگاه هاي مجاور در زمینه سلول های بنیادی است.

چشم انداز

با الهام از سند چشم انداز جمهوري اسلامي ايران و تدوين طرح جامع ارتقاي دانشگاه علوم پزشكي مشهد به عنوان برترين دانشگاه جهان اسلام در افق  1404 و سياست هاي دانشگاه مبني بر ارتقاء كيفيت و كميت طرح هاي مرتبط با سلول بنيادي، چشم انداز ستاد ارتقاء سطح علمي اعضاي هيأت علمي، بهبود وضعيت سلامت جامعه و درمان با استفاده از سلول هاي بنيادي، خودكفايي در زمينه درمان بيماران و عدم نياز براي اعزام بيماران به خارج از استان و كشور، تحت پوشش قرار دادن و حمايت از بيماران سطح استان و در درجه ي بعد استان هاي همجوار و كشورهاي اطراف و ارائه راهكاري جديد جهت درمان اينگونه بيماران است.

پژوهان

سیستم جامع اطلاعات پژوهشی

سامانه نقلیه

نرم افزار نقلیه و خودرویی ، درخواست خودرو

پست الکترونیک

ارسال پست های الکترونیک دانشگاهی

اتوماسیون اداری

سامانه ارسال نامه های الکترونیک دانشگاهی

فیش حقوقی

دریافت و بررسی فیش حقوقی کارکنان

سامانه رفاهی کارکنان

سامانه رفاهی و تربیت بدنی کارکنان